2e regiegroep meeting

Topsector LSH: update na 2e regiegroep meeting

Op 7 februari is de tweede regiegroep meeting van de topsector Life Sciences & Health gehouden. De voortgang binnen de verschillende task forces is besproken. In deze update informeren wij u graag over de gezette stappen en het vervolg.

Innovatiecontracten: uitwerking van enkele voorbeelden en benoeming formateur voor operationalisering

Begin januari is het innovatiecontract voor de topsector LSH ingediend bij het ministerie van EL&I. Aanvullend hierop is een addendum gestuurd met een grotere claim dan in eerste instantie was neergelegd. Dit met name om in de pas te lopen met andere topsectoren, maar tegelijkertijd wetende dat er geen nieuwe middelen beschikbaar komen: alleen bestaande financieringsstromen anders worden ingezet. In het addendum wordt een klemmend verzoek gedaan aan de overheid om in 2012 minimaal 20 miljoen additionele middelen in te zetten teneinde de positieve energie die is losgemaakt in de sector te concretiseren.

Om tot het definitieve innovatiecontract te komen worden op dit moment een klein aantal voorbeelden uitgewerkt om de integratie tussen roadmap onderwerpen te illustreren en te laten zien hoe de LSH sector kan bijdragen aan beheersbaarheid van de zorgkosten.

Cruciaal punt is nu de operationalisering, in een omgeving waarin nog steeds een groot aantal zaken niet helder zijn. De regiegroep heeft een formateur benoemd die in de komende 2-3 maanden, bouwend op de ervaring binnen ZonMW, NGI en de topinstituten, hier invulling aan gaat geven. Verschillende roadmap trekkers en regiegroepleden zullen hier nauw bij betrokken worden. Er is een extra regiegroep meeting ingepland op 22 maart om de voortgang te bespreken en verdere besluiten te nemen. Onder andere ook het onderwerp Funding zal dan op de agenda staan.

Vanuit de task force Roadmaps zal aanvullende communicatie richting alle betrokkenen worden verstuurd.

Human Capital: naar afronding van de agenda

De Human Capital agenda is op hoofdlijnen gepresenteerd aan de regiegroep. Drie themalijnen vormen de kern van het verhaal, aangevuld met drie overkoepelende onderwerpen.

De themalijnen zijn 1) actualisering van curricula met als doel om multidisciplinar denken verder te bevorderen en het adaptief vermogen (voor met name toepassing van nieuwe technologie) te vergroten; 2) het vergroten van de instroom bij opleidingen op alle niveau’s, ook door het imago van de sector te versterken; en 3) een ‚leven lang leren‘ van werkenden te stimuleren.

De overkoepelende onderwerpen omvatten het stimuleren van structurele samenwerking tussen bedrijven, zorginstellingen en onderwijs; de organisatiestructuren dynamiseren (sociale innovatie); en ondernemendheid bevorderen.

De LSH topsector bundelt tevens haar krachten met de andere topsectoren in het zogenaamde ,Masterplan Beta & Techniek‘. Dit omvat een topsectoren brede Human Capital agenda, aangezien veel onderwerpen zich niet tot één topsector beperken. Dit masterplan wordt op 13 februari tijdens het volgende boegbeeldenoverleg aangeboden aan minister Verhagen (EL&I), minister van Bijsterveld (OC&W) en minister Kamp (SZW). Medio maart wordt een reactie verwacht.

Internationaal: op weg naar één gezamenlijke internationale agenda

In de task force Internationaal werken verschillende stakeholders aan de internationale agenda, die gepresenteerd is aan de regiegroep. Eén gezamenlijke internationale agenda verhoogt de impact en efficiëntie van internationale activiteiten en verbetert de zichtbaarheid en slagkracht van de BV Nederland.

De agenda onderscheidt vier thema’s die ondersteund worden door drie randvoorwaardelijke activiteiten. De thema’s zijn: 1) Exportbevordering, 2) Ontwikkelingssamenwerking,  3) R&D Samenwerking en 4) Acquisitie. De randvoorwaardelijke activiteiten zijn: 1) een krachtige postionering van Nederland, 2) een benchmark met andere landen en 3) het versterken van bilaterale relaties. De positionering van Nederland is de basis voor de activiteiten. Nederland heeft een hoogwaardige LSH sector  met een toegankelijk en beheersbaar gezondheidssysteem en met de hoogste concentratie kennisinstellingen, (kleine) bedrijven en publiek private consortia ter wereld. Daarnaast heeft Nederland een een uitstekende infrastructuur en een leidende wetenschappelijke positie.

De activiteiten worden in de komende tijd verder uitgewerkt door de task force Internationaal, waarbij input van iedereen welkom is.  De regiegroep onderschrijft de eerste aanbevelingen van de Task Force:  1)Nederland moet acte de présence geven op de meest toonaangevende events ter wereld: Medica en Bio International Convention, 2) aansluiten bij de reisagenda van de overheid en 3) de samenwerking met Rusland op het gebied van gezondheid verder uitwerken.

Finance: een gesprekspartner voor de overheid en informeren van het MKB

De task force Finance heeft als gesprekspartner voor de overheid gefunctioneerd om met name de effecten van de verschillende financiële maatregelen, zoals het innovatiefonds , WBSO en RDA/RDA+ voor het MKB te bespreken. Hier zijn een aantal zorgen geuit, waaronder het negatieve effect van het terugbrengen van de WBSO naar het niveau van vóór 2008, en het feit dat maatregelen via de vennootschapsbelasting niet effectief zijn voor startende bedrijven. Deze zorgen zijn eveneens gezamenlijk met verschillende andere boegbeelden geuit bij het aanbieden van de innovatiecontracten.

In een tweede reeks van activiteiten wordt gezorgd voor informatievoorziening naar individuele bedrijven. Dit gebeurt onder andere door aan te haken bij initiatieven van de brancheverenigingen. Een eerste presentatie vindt plaats tijdens de bijeenkomst van de BioBusiness Entrepreneurs, een Niaba netwerk van jonge ondernemers, op 17 februari. Zie www.niaba.nl voor meer informatie.

Wet- en regelgeving: initiële focus op octrooien en tijdelijke vergoeding

In de task force Wet- en regelgeving werken de gezamenlijke brancheverenigingen samen om op onderwerpen die voor de gehele sector van belang zijn. Hiermee vormen ze een centrale gesprekspartner voor de overheid.

Er zijn twee speerpunten benoemd waarop, in het kader van het topsectorenbeleid, de overheid wordt uitgedaagd om gezamenlijk snel resultaat te boeken. Dit betreft de regelgeving rondom octrooien en de invoering van een systeem voor de conditionele vergoeding voor nieuwe medische producten of oplossingen.

 

De volgende regiegroep meeting wordt gehouden op 22 maart 2012. De operationalisering van de innovatiecontracten zal het hoofdonderwerp op de agenda zijn.